Avís legal i protecció de dades

Avís i informació legal i la seva acceptació

Experience for Kids, S.L., amb domicili a C/ Muntaner nº 262, Planta 4, Porta 1 08021 Barcelona, provista de C.I.F. B10716512, i inscrita al Registre Mercantil.

El present avís legal regula l’acés i l’ús del servei del lloc web experienceforkids.com (en endavant el “Lloc web”) que EXPERIENCE FOR KIDS posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb la divulgació de les activitats de EXPERIENCE FOR KIDS (en endavant, els “Usuaris”).

Protecció de dades

T’informem que les dades personals que ens proporciones a través dels formularis estan protegides d’acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal, establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades). L’actual RGPD substitueix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) aprovada per les Corts Generals el 13 de desembre del 1999 i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

EXPERIENCE FOR KIDS podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per EXPERIENCE FOR KIDS en el moment en que l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix, EXPERIENCE FOR KIDS posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de dits serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i d’acceptar, així mateix, les corresponents condicions particulars pròpies.

Condicions d’ús

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, a les bones costums i les presents Condicions Generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenir el degut respecte vers els demés usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitat il·lícita i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resulten contràries als drets i interessos de EXPERIENCE FOR KIDS, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre davant als mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), faci mal, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de EXPERIENCE FOR KIDS, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

De conformitat amb la política anti-spamming de EXPERIENCE FOR KIDS l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recavar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d’activitats amb finalitat promocional o publicitària, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per EXPERIENCE FOR KIDS i/o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Menys en aquells casos expressament descrits a les Condicions General d’Ús i la resta del marc normatiu del Lloc web, EXPERIENCE FOR KIDS no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser provocats a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i serveis continguts en aquest Lloc web o altres continguts als que puguin accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, EXPERIENCE FOR KIDS no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als erros en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin esmentats serveis.

EXPERIENCE FOR KIDS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei i concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: per actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per a tercers mitjançant el Lloc web, així com la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers mitjançant aquest Lloc web.