Acord de participació del/la menor d’edat

EXPERIENCE FOR KIDS

Autoritzo com a tutor/a legal del meu fill/a a participar en totes les activitats vinculades amb l’empresa EXPERIENCE FOR KIDS, S.L.

Així mateix, autoritzo EXPERIENCE FOR KIDS, S.L. a fer servir fotos i imatges on surti realitzant les activitats dels cursos y altres, per a ús exclusivament promocional i informatiu de la pròpia empresa i partnerships.

L’organització EXPERIENCE FOR KIDS, S.L. desenvolupa una activitat de mini motos elèctriques i esquí alpí i s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat dels danys que es produeixin a les persones que hi participin i en el consegüent ús de les instal·lacions.

Serà imprescindible la utilització del casc i proteccions durant la jornada.

Les activitats organitzades mitjà EXPERIENCE FOR KIDS compleixen els estàndards legals vigents i estan coberts amb la següent assegurança de Responsabilitat Civil: Pòlissa “ARC Coop” Nro.02.059087.

De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que les dades personals que l’usuari faciliti a través d’aquesta autorització seran incorporats i tractats per EXPERIENCE FOR KIDS, S.L. amb CIF B10716512 amb la finalitat tant de fer la prestació del servei com remetre contingut promocional d’EXPERIENCE FOR KIDS, S.L. i SKATE AGORA ACADEMY. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades previstos a la LOPD mitjançant una comunicació escrita adreçada a EXPERIENCE FOR KIDS, S.L , C/ Muntaner nº 262, Planta 4, Porta 1, Espanya., o bé mitjançant correu electrònic dirigit a: info@experienceforkids.com.

    Afegir foto de la cara del DNI del tutor/a

    Firma (si disposes d'un dispositiu que ho permet, firma a continuació)

    T’informem que les dades personals proporcionades a través dels formularis web estan protegides d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és EXPERIENCE FOR KIDS, S.L., amb NIF: B10716512, i tractarà les teves dades proporcionades a través d’aquest formulari amb la finalitat de donar resposta a la teva sol·licitud d’informació i/o gestió de l’activitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades previstos a la LOPD mitjançant una comunicació escrita adreçada a EXPERIENCE FOR KIDS, S.L , C/ Muntaner nº 262, Planta 4, Porta 1, Espanya., o bé mitjançant correu electrònic dirigit a: info@experienceforkids.com.